Privacyverklaring

Privacy

Versie mei 2018

 

Privacyverklaring IGEPA Nederland B.V. 
Welkom bij de website van IGEPA Nederland B.V. (IGEPA). Als dochteronderneming van IGEPA Group nemen wij de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vindt u dan ook ons privacybeleid om u op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Op de website zal altijd de laatste versie worden gepubliceerd. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan in te stemmen met deze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet. Gebruik deze website niet als u niet instemt met deze voorwaarden.

 

Reikwijdte van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe Igepa persoonsgegevens gebruikt en welke informatie over de gebruikers van de website(s) van IGEPA (‘online diensten’) wordt verzameld en beoordeeld, en vervolgens wordt gebruikt, doorgegeven aan derden of anderszins wordt verwerkt. 

 

Verzameling van gegevens 
Door u verstrekte gegevens
Normaal gesproken is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist voor het gebruik van onze online diensten. Als er persoonsgegevens (naam, postadres of e-mailadres) worden verwerkt in het kader van onze online diensten, worden deze persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze online diensten of levering van goederen. Als u bijvoorbeeld de nieuwsbrief wilt ontvangen die wij op onze website aanbieden, hebben wij uw e-mailadres nodig en bepaalde gegevens om te kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. 

 

Automatisch verzamelde gegevens 
Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we verschillende soorten informatie over u verzamelen en opslaan. Via de website verzamelen we persoonlijke gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam en e-mailadres, welke u voor bepaalde producten en services aan ons verstrekt.

 

We verzamelen ook gegevens over de browser van uw computer, waaronder het IP-adres van uw computer en de locatie van een persoon, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die u bezoekt. Als u onze website vanaf een mobiel of ander apparaat opent, kunnen we de in het apparaat vervatte Unique Device Identifier vastleggen. Middels deze informatie kunnen we relevante content en services voor dat apparaat weergeven en vormgeven.

 

Dergelijke automatisch verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen. Mochten er echter concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik, dan behouden wij ons het recht voor om dergelijke gegevens alsnog te verifiëren. 


Google Analytics 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

Weigeren van cookies 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

 

LinkedIn / Facebook 
De informatie die wordt verwerkt door Facebook en LinkedIn wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

De buttons op onze website werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de social media zelf. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom ook de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn om te weten hoe zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

 

Gebruik van persoonsgegevens 
Voor zover verwerking plaatsvindt van uw persoonsgegevens, gebeurt dit enkel ten behoeve van en in overeenstemming met één of meer specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt verleend. Daarbij gaat het met name om: 

 

 • Het leveren, verbeteren en ondersteunen van onze online diensten: Dit omvat het analyseren van gegevens, het identificeren van gebruikstrends en het maken van berekeningen en statistieken inzake patronen in gebruikerstoegang. Deze gegevens zullen worden geanonimiseerd en/of gepseudonimiseerd. 

 

 • Marketing: Alleen als u daarmee hebt ingestemd, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals enquêtes, verlotingen of andere reclamecampagnes. In dat geval worden uw gegevens opgeslagen gedurende twee jaar, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is vereist. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken. 

 

 • Mailing van de nieuwsbrief: Als u het webformulier invult om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de door uw verstrekte gegevens uitsluitend om te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en de nieuwsbrief wilt ontvangen, om een mailinglijst samen te stellen en om het gebruik van onze nieuwsbrief te analyseren. In dat geval worden uw gegevens opgeslagen gedurende twee jaar na beëindiging van het abonnement, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is vereist. Uw gegevens worden door ons alleen voor andere doeleinden gebruikt als u daarmee hebt ingestemd 

 

 • Bestellen van rapporten of ander informatiemateriaal: Als u rapporten of ander informatiemateriaal bij ons bestelt, worden de door uw verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en vervolgens opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar na de laatste verzending. Voor de uitvoering van bestellingen kunnen wij gebruikmaken van de diensten van derden, aan wie wij uw gegevens uitsluitend doorgeven voor zover noodzakelijk de uitvoering van uw bestelling. 

 

 • Gebruik van het contactformulier: Als u het contactformulier gebruikt voor (aan)vragen, wordt de door u verstrekte informatie, inclusief uw contactgegevens, gebruikt om de (aan)vragen te verwerken en opgeslagen voor eventueel later gebruik in geval van vervolgvragen. Indien nodig voor de verwerking van uw (aan)vraag kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan ondernemingen binnen de Igepa Group of aan betrokken derden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van de (aan)vraag, met een maximum van één jaar na afronding van de verwerking, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is vereist. 

 

 • Sollicitaties: Sollicitaties bevatten persoonsgegevens (bijv. cv, contactgegevens enz.). Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens binnen de IGEPA Group gebruiken om te besluiten over het al dan niet aannemen van de sollicitant of om de sollicitatiebrief te beantwoorden. Wij zullen u expliciet toestemming vragen om deze gegevens gedurende maximaal één jaar na afronding van de procedure te bewaren, om ze op een later tijdstip eventueel alsnog te kunnen gebruiken. 

 

 • Uitvoering en beheer van opdrachten: Voor de uitvoering van bestellingen kunnen wij gebruikmaken van de diensten van derden, aan wie wij u gegevens uitsluitend doorgeven voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van uw bestelling. In dat verband kan contact met u worden opgenomen in het kader van een klanttevredenheidsonderzoek of voor marktonderzoek. Als u ons vraagt uw gegevens daarvoor niet te gebruiken, zullen wij deze wens respecteren. 

 

 • Bescherming van rechten en eigendommen: Als wij reden hebben om aan te nemen dat er inbreuk is of kan worden gemaakt op de rechten en eigendommen van Igepa, haar leveranciers, haar klanten of derden, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken en doorgeven om deze rechten en/of eigendommen te beschermen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken, mits wij daartoe wettelijk of in opdracht van de bevoegde autoriteiten verplicht zijn of mits dit noodzakelijk is om een eerlijke rechtsgang te waarborgen of om de hierboven genoemde rechten te beschermen. 

 

 • Opschonen en consolideren van gegevens: De door u verstrekte persoonsgegevens waarvan de bewaartermijn nog niet is verstreken kunnen van tijd tot tijd worden getoetst aan of geconsolideerd met (i) gegevens uit onze bestaande registers (online en offline), (ii) gegevens die van een rechtsvoorganger zijn overgenomen, of (iii) gegevens uit andere bronnen.

 

 • Reviews: We horen graag over uw ervaringen met onze Website(s) en onze producten. Indien u ons een review geeft, bijvoorbeeld via Social Media, onze Website(s) of via een review-verzoek, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij uw review (of een gedeelte daarvan) samen met uw naam (of overige persoonsgegevens) die u ons hebt gegeven, verder gebruiken. 

 

 • Bestellen van webshop aankopen: IGEPA gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te kunnen behandelen, factureren en uitleveren. Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens zullen hiervoor worden opgevraagd. 

 

Gegevens delen 
We kunnen uw gegevens delen met andere IGEPA entiteiten om informatie en services die door u bij ons worden aangevraagd, te verstrekken en om onze services te verbeteren. We delen uw gegevens alleen met uw toestemming met externe partijen, tenzij dit is vereist door de wet of een overheidsinstantie.

 

Afhankelijk van het soort interactie dat u hebt gevraagd (bijv. verzoek om te worden teruggebeld, plaatsing van een bestelling, aanvraag van diensten, informatie, enz.), kunnen uw gegevens worden uitgewisseld met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van bestellingen (bijv. postorderbedrijven, banken, enz.) of andere ondernemingen binnen de IGEPA Group. Wij kunnen ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken om aan wettelijke vereisten te voldoen of om rechten en overeenkomsten af te dwingen. 

 

 • Doorgifte van gegevens aan derden: Het is voor IGEPA van belang de door u gewenste bestelling of service te kunnen leveren. Voor de uitvoering van deze bestellingen en diensten werken wij samen met externe dienstverleners (bijv. expediteurs). Dergelijke dienstverleners mogen de door ons verzamelde en verwerkte gegevens uitsluitend gebruiken of doorgeven voor de uitvoering van de door Igepa geplaatste order. 

 

 • Gebruik van gegevens binnen Igepa Group: IGEPA en haar gelieerde ondernemingen maken deel uit van een internationaal concern met grensoverschrijdende interne operationele processen, structuren en technische systemen. Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de Igepa Group gebruiken en zo nodig doorsturen naar onze vestigingen in andere EU landen. 

 

 • Naleving van wetten en andere verplichtingen: Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken om (i) wetten of regels, bevelen van overheidsinstanties of verplichte maatregelen na te leven of uit te voeren, (ii) veiligheidsrisico’s, fraude of andere kwaadwillige activiteiten op te sporen en te voorkomen, (iii) de rechten en eigendommen van Igepa of van derden te beschermen en/of te handhaven, en (iv) de rechten en de persoonlijke veiligheid van onze werknemers en van derden te beschermen. 

 

Recht op informatie, intrekking en verwijdering van uw persoonsgegevens 
U hebt het recht om schriftelijk informatie op te vragen over door ons verwerkte persoonsgegevens. Bovendien heeft u in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens het recht om deze in te zien, te rectificeren, te wissen, in te trekken of de verwerking ervan te beperken alsook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Dergelijke verzoeken en eventuele andere vragen kunt u sturen naar het contactadres. Het opvragen van een kopie of wissen van persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens welke wij met uw toestemming hebben verzameld dan wel die noodzakelijk waren voor het uitvoeren van uw overeenkomst met ons. 

U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief opzeggen door te klikken op de ‘uitschrijven van deze lijst'- of afmeldingslink in de nieuwsbrief. Uiteraard kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken, door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar info@igepa.nl waarin u vermeldt dat u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen.
Als u uw toestemming voor de opslag of het gebruik van uw gegevens wenst in te trekken, kunt u uiteraard ook een e-mail sturen naar privacy@igepa.nl. Het intrekken van uw toestemming zal geen terugwerkende kracht hebben en verwerkingen tot het moment van intrekken blijven rechtmatig. 

 

Beveiliging 
Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Hierom hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies van uw gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. IGEPA past een groot aantal gegevensbeveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Gezien de aard van het internet willen wij er echter op wijzen dat er beveiligingsrisico’s verbonden zijn aan de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) en dat volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden redelijkerwijs niet mogelijk is. 

 

Beveiligde verbinding 
Tijdens het betalen in onze webshop wordt de verbinding tussen u en IGEPA beveiligd doormiddel van SSL. SSL versleutelt de verzonden informatie zodat deze alleen te lezen is door de partij waarvoor het is bedoeld. Om met SSL te betalen heeft u geen extra software nodig. U herkent een goede webshop met een SSL beveiliging direct aan het ‘slotje’ in uw internet browser wanneer u afrekent. Daarnaast kunt u een beveiligde SSL verbinding herkennen aan het https:// adres. 

 

Contactgegevens 
Als u een van de bovenstaande zaken wilt aanvragen of als u een vraag hebt betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met: 

IGEPA Nederland B.V.
Biezenwei 16
4004 MB Tiel
e-mail: privacy@igepa.nl